Privacybeleid

Wij zijn AVG OKÉ,
Klik op het vignet en u gaat naar onze AVG Oké pagina.

Privacy Policy
Jeu de boule vereniging Westlandia’87 uit Naaldwijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Westlandia’87 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als Westlandia’87 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Westlandia’87  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
  Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst;
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Westlandia’87 de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum.
 • Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Westlandia’87 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren
Persoonsgegevens van sponsoren worden door Westlandia’87  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De sponsorovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Westlandia’87 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Westlandia’87 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Tot maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
In het kader van promotie van de vereniging (website, social media en flyers/posters) maakt jeu de boule vereniging Westlandia’87 gebruik van persoonsgegevens in de vorm van beeldmateriaal, afkomstig van activiteiten die georganiseerd zijn door de vereniging. Publicatie van dergelijk beeldmateriaal vindt uitsluitend plaats na uw toestemming.
Websitebezoek
Westlandia’87 maakt op de website westlandia87.nl gebruik van analytische cookies van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Westlandia’87 inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Westlandia;87 kan niet zien wie haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Vereniging: Westlandia’87
Adres: Monnikenlaan 33
Postcode: 2671 NG
Plaats: Naaldwijk
Emailadres: westlandia87@gmail.com